B1 färg

september 10, 2018 - 21:58

Bildkälla: Nygårds förskola

Färgblandning

I denna aktivitet får barnen bekanta sig med primärfärgerna gul, röd och blå. Barnen får dessutom lära sig att få fram olika kulörer genom att blanda färgerna. De får möjlighet att upptäcka och reflektera över vad som händer. Barnen utvecklar också många kunskaper och färdigheter; de tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, de utvecklar sin motoriska förmåga och sin förmåga att skapa med hjälp av olika tekniker. Aktiviteten är lämpad för både yngre och äldre barn.

Till första mötet med färg behövs ritpapper (minst 170 gram), flytande täckfärg i färgerna gul, röd och blå, borstpenslar & svampar. Därefter får barnen prova att måla med en färg på papperet med hjälp av ovanstående material. När barnen har bekantat sig med den första färgen kan pedagogen introducera ytterligare en kulör som tillsammans bildar en tredje färg. När alla färger har presenterats kan barnen försöka att på egen hand få fram olika kulörer. Till de äldre barnen kan pedagogen även erbjuda temperablock och vatten.

Pedagogen behöver vara medveten om sitt eget beteende och undvika att ställa frågor som kräver att barnen gissar sig fram till ett svar (Braxell, 2010, s. 58). Det är också viktigt att barnen får sätta egna ord på sina tankar och reflektera över processen för att kunna skapa förståelse för färgernas uppkomst och möjligheter.

 

Kopplingar till Lpfö98 (rev. 2016)

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

– Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Referenser

Braxell, Stina (2010). Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Lpfö98 (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket.

Vi utforskar färger (2016). Nygårds förskola. http://nygardsforskola.blogspot.com/2016/10/vi-utforskar-farger.html (2018-09-03).

 

OBS! Det här inlägget ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?