Barns tidigare erfarenheter av literacy

december 28, 2018 - 21:16

Tanken bakom formuläret är att lärarna ska kunna utnyttja barnens tidigare erfarenheter av och kunskaper om språkets olika sidor i skolans undervisning, vilket förklaras i ett följebrev till föräldrarna. Formuläret har bland annat följande punkter:

My child:
x recognises print on the packaging of some items when we are shopping. If so. Please list some of these.
x looks at and “pretend” reads familiar picture books e.g.
x looks at toy catalogues to compare products and prices e.g.
x watches programs on TV or video e.g. cartoons, sport, quiz, shows, news, documentaries, soaps, children’s programs in languages other than in English. Please list.
x listens to told stories e.g.
x plays card games e.g.
x recognises icons on the computer screen. Give some examples

Källa: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf (s. 184-185)

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?