Tips från ledarskapskursen

oktober 11, 2019 - 22:48

Källa: Det sociala livet i skolan | Nya hissad och dissad

 

Det sociala livet i skolan

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, normer, lärarens roll som ledare och fostrare, social identitet, konflikter och mobbning.

Att vara lärare innebär att möta, hantera, organisera, påverka och påverkas av grupper. Grupprocesser och social påverkan både i och utanför klassrummet har betydelse för det sociala klimatet och för hur elever och lärare uppträder. Läraren ska också arbeta aktivt med värden och normer. För att kunna påverka grupper på ett professionellt sätt är kunskaper i socialpsykologi en väsentlig grund. Boken erbjuder ett socialpsykologiskt kunskapsunderlag för reflektion, diskussion och handling när det gäller förhållanden i ­skolan, social påverkan och värdepedagogik eller “värdegrundsarbete”. Den vänder sig i första hand till lärarstudenter och studenter i pedagogik och pedagogiskt arbete, men även till studenter i psykologi som intresserar sig för sociala processer i skolan. Boken är avsedd för kurser på högskolenivå. I denna nya upplaga har i synnerhet kapitlet om mobbning upp­daterats och reviderats och presenterar nu fler perspektiv på mobbning. Även kapitlet om läraren som auktoritet har i betydande grad bearbetats genom att bland annat behandla forskning om lärar-elevrelationer. Boken har också uppdaterats när det gäller forskningsreferenser, och nya begrepp har tillkommit.”

 

Nya hissad och dissad

“Att kunna se och möta olika typer av kränkande handlingar är en skyldighet för alla pedagoger. Varje pedagog skulle behöva en social förbandslåda. Men vad skulle en sådan innehålla? Med andra ord vilken slags social guidning behöver barnen? Hur stöttar pedagogen bäst det enskilda barnet, och hur arbetar pedagogen med grupprocesser i förskoleverksamheten?
I andra upplagan av Hissad och dissad diskuterar Margareta Öhman dessa frågor ur ett relationellt perspektiv. Hon presenterar också teorin om social exklusionsångest som beskriver grupprocesser som går fel, och hur pedagogen kan bygga en trygg grupp – ett komplement till att stötta det enskilda barnet.

Grundtesen i boken är människans längtan efter tillhörighet och gemenskap med andra, och den sociala smärta det innebär att hamna utanför gemenskapen. Grunden för att finna gemenskap är barns relationsarbete och hur de använder olika sociala resurser för att inta positioner, bilda vi-gemenskaper och leka. Boken är tänkt som stöd för pedagoger i arbetet med att skapa ett positivt utvecklande klimat som främjar icke-diskriminering och allas lika värde, och där kränkande handlingar inte tillåts bilda negativa samspelsmönster i gruppen. Med hjälp av olika exempel beskriver författaren situationer där pedagoger guidar barnen genom etiska dilemman och konflikter, och stöttar barns självreglering när starka känslor är i omlopp.”

 

OBS! Böckerna ingick i min förskollärarutbildning.

Lyhörda lärare

En bok, en författare
oktober 11, 2019 - 21:14

Klicka HÄR för att se avsnittet

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Robert Thornberg

oktober 11, 2019 - 21:12

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Boktips från VFU 2

juli 14, 2019 - 13:10

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år.

Boktips från VFU 2

mars 15, 2019 - 20:36


Historien om någon

mars 15, 2019 - 20:04


Musikspråkande i förskolan

mars 15, 2019 - 20:02


Babblarböcker, lotto m.m.

mars 15, 2019 - 19:40


Böcker om djur m.m.

mars 15, 2019 - 19:34


Böcker om mat

mars 15, 2019 - 19:33


Vad letar du efter?