Böcker om världen och samhället

mars 15, 2019 - 19:21


Pedagogisk dokumentation: Utvecklas och lära tillsammans

mars 15, 2019 - 19:03


Kom, så lagar vi mat!

mars 15, 2019 - 18:51


Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter

Fanny Davidsson
mars 15, 2019 - 18:41

Källa

“Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att ­skyddas från övergrepp eller diskriminering. Att arbeta med mänskliga rättig­heter i förskolan ska vara lekfullt och lustfyllt. Författaren ger i boken kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar.

Lekande rätt vänder sig till studenter inom förskollärarutbildningen samt verksam personal på förskolan.”

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år. Från ett APT

Lilla nej-boken

Sarah Sjögren
mars 15, 2019 - 18:40

Källa

“Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Men tyvärr är verkligheten en annan. Ett litet steg på vägen för att förhindra övergrepp mot barn är att vi vågar prata förebyggande med barnen. Att lära dem att de har rätt till sina kroppar, att kunna sätta egna gränser och förstå sitt eget värde. Att kunna säga nej och berätta för en vuxen när någon har begått ett övertramp. ”

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år. Från ett APT gällande Barnkonventionen

Utbildning och undervisning i förskolan : Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Christian Eidevald, Ingrid Engdahl
mars 15, 2019 - 18:30

Källa

“Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver Christian Eidevald och Ingrid Engdahl utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande.

 

Förskolan omfattar temaarbete, projekt, lek och många andra aktiviteter och situationer, planerade eller spontana. För att få alla delar att fungera och samverka behöver det vara tydligt att samtliga anställda gemensamt arbetar med utbildningen, men också att förskollärare har ett specifikt uppdrag att bedriva och leda undervisningen. Förskolans ledning ansvarar för att organisera förutsättningarna så att det målinriktade arbetet möter varje barn på bästa sätt. Utifrån sina intressen, erfarenheter och möjligheter ska varje barn ges möjlighet till utveckling och lärande i relation till de målområden, normer och värden som är beskrivna i läroplanen.
Utbildning och undervisning i förskolan beskriver – utifrån en helhetssyn på barn och barns behov – hur utforskande, lek, skapande, förundran, fostran, utveckling och lärande är integrerade processer som pågår när och var som helst, särskilt när barn har roligt och får koncentrera sig på sådant de är intresserade av.”

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år.

Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer

Ann Granberg
februari 23, 2019 - 13:21

Källa

“Projekt- och temaarbete i förskolan vänder sig till alla som vill arbeta projektinriktat för att ge förskolebarn ett mångsidigt lärande under lekfulla former. Författarens tankar kring projekt- och temaarbete belyser fördelarna med detta arbetssätt. I boken ger hon tips och idéer kring förberedelser och uppföljningar, litteratur och material.

Bokens tyngdpunkt ligger i berättelser från projektarbeten beskrivna utifrån barns olika åldrar. Berättelserna finns där som inspirerande exempel att bygga vidare på eller som förslag till aktiviteter och metoder att utgå ifrån.

Pedagogisk dokumentation får ett eget kapitel för att understryka vikten av att observera, dokumentera och reflektera för att kunna agera och utveckla vidare.

Sist i boken finns exempel på material från olika projektarbeten samlade under rubriker som Form, Färg, Linjer, Papper och Lim.

Boken vänder sig främst till personal i förskolan men den kan även inspirera alla andra som arbetar med barn och kreativitet.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson
februari 23, 2019 - 13:20

“Med Barnbokens magi lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. Hon beskriver hur ett årslångt temaarbete kring en barnbok blir en processbaserad fördjupning i förskolans uppdrag med relationer, reflektion och gemensamma upplevelser i fokus.
Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetsutvecklare. Under 20 år på Svejserdalens förskola i Mölndal, en av fem litteraturförskolor i en större enhet, har hon varit med och arbetat fram en verksamhetsidé som bygger på böcker, berättande, fantasi och lek. Förskolorna utgår från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.
I boken skildras hur pedagogerna i litteraturförskolan arbetar för att erövra begreppet undervisning och bygga en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Marie Eriksson visar också hur förskolans läroplan omsätts i praktiken när systematiska analyser blir en drivkraft i arbetet. Teori och praktik vävs ihop genom många konkreta exempel från verksamheten.
Barnbokens magi lärande samspel i sagans värld är en uppföljning av Marie Erikssons första bok Lärande i sagans värld (2009).”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass

Annika Persson, Lena Wiklund
februari 23, 2019 - 13:19

Källa

“Hur långt är ett äppelskal, i reviderad upplaga 2017, ger exempel på meningsfullt lärande utifrån barns erfarenheter med koppling till förskoleklassens läroplan. Författarna visar hur det förtydligade uppdraget bekräftar det undersökande arbetssättet och hur det kan få olika uttrycksformer i praktiken.

Författarna belyser hur det tematiska arbetssättet ger möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och skapande samt om hur barns delaktighet och lärares egna lärprocesser gynnar utveckling och lärande. Här ges exempel på olika former av samarbete med grundskolans lärare.
Två delar av arbetet beskrivs mer ingående. Den ena delen är språk och språkutveckling. En tidig erövring av språket får allt större betydelse i samhällets snabba förändringar. I denna process är det viktigt att skapa mening och innehåll för att underlätta för barnen att utveckla effektiva verktyg för kommunikation, både för lek och för skolarbete. I ett nyskrivet avsnitt får vi ta del av ett arbete med fokus på språk för olika genrer, t.ex. sagor, berättelser och kunskapsrelaterad text.
Den andra delen är matematik som med läroplanen fått ökad betydelse i det tidiga lärandet. Författarna vill synliggöra den matematik som finns i barns vardag. Matematiken är därför alltid närvarande som en del i varje större projekt, men också i lek och rutiner. Här beskrivs i nya exempel hur barn använder matematik för att undersöka och reflektera över fenomen i omvärlden. I det reflekterande och skapande arbetet utvecklar de ett matematiskt språk för att beskriva denna omvärld.
Boken vänder sig till dem som utbildar sig till förskollärare eller lärare för de yngre åldrarna i skolan samt till dem som redan arbetar i förskoleklass.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Leka och lära matematik ute : förskola

Mats Wejdmark, Robert Lättman, Kajsa Molander, Gerd Strandberg, Torsten Kellander
februari 11, 2019 - 20:13

Källa

“Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform.Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. Boken är på 120 sidor och aktivitetskort ingår.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?