Regnbågsfamiljen

oktober 8, 2020 - 18:10

Länk: https://www.svtplay.se/regnbagsfamiljen

Prinsar och prinsessor…?

oktober 8, 2020 - 14:20


Intersektionalitet och klass i förskolan

(samt fattigdom)
oktober 8, 2020 - 13:38

Intersektionalitet – definition
hur olika maktordningar samverkar med varandra när inkludering och exkludering skapas.

 

Intersektionalitet – exempel enligt Salmson och Ivarsson

”Ett normkreativt förhållningssätt tar hänsyn till att ett barn både kan vara tjej, etnisk svensk, heterosexuell och ha en funktionsvariation eller att någon kan vara både troende, transsexuell samt komma från en resursstark familj. Genom att vara medveten om många olika sidor hos individen så kan vi bemöta människor på ett individuellt plan och ta hänsyn till flera delar av livet samtidigt.”

 

Intersektionalitet – principer
Det finns fler maktordningar (dvs åtskillnad mellan grupper och skillnad i makt). De liknar varandra vad gäller processer kring normer och diskriminering. Begreppet intersektionalitet används för att visa på de komplexa maktrelationer som skapar våra livsvillkor och vårt handlingsutrymme.

 

Intersektionalitet på individuell nivå

 • En persons utsatthet och tillgångar beror inte enbart på om hen är t.ex. kvinna eller man utan också på vilken klass hen tillhör, vilken religion osv.
 • Samma barn tillhör alltid flera grupper. Uttalande om att vissa grupper har mer makt gäller på gruppnivå, inte alltid på individnivå.
 • För att förstå en individs möjligheter behövs kunskap om individen utifrån flera olika maktordningar (t.ex. kön, etnicitet och klass).
 • Trots detta bygger alla former av diskriminering ofta på liknande mekanismer, argument och logik.

 

Intersektionell analys – ett verktyg i förskolan

 • Användbart vid normkritiskt arbete
 • Utgå ifrån att olika maktrelationer samspelar, det räcker inte att se om en person tillhör en grupp (t ex kvinna och majoritetsgrupp)
 • Komplexa maktrelationer styr våra livsvillkor
 • Vi kan inte på förhand veta vad som är viktigast för att skapa makt, uteslutning etc. i en viss situation, utan det beror på situationen.
 • Intersektionell analys i förskolan innebär fokus på hur olika maktordningar samverkar med varandra när inkludering och exkludering av barn skapas.
 • Vid en intersektionell analys behöver man se till flera olika maktordningar, eftersom det inte på förhand går att säga vilken kategori som är viktigast i den aktuella situationen.

 

Klass (socialklass)

 • Definition (en av flera): Klass är indelning av människor i utifrån resurser, makt och inflytande.
 • Människor grupperas utifrån bland annat sitt eget eller föräldrars arbete, utbildningsnivå, materiella tillgångar samt hur mycket makt och kontroll personerna har i samhälle och på arbetsplatser.
 • Personer som tillhör samma klass har ungefär samma tillgångar och identitet (ser på sig själva på liknande sätt)
 • Inlärt: barn lär sig vilken klass de tillhör genom att deras identitet påverkas och genom de erfarenheter de får och de val som de leds till.

 

Barn och klass

 • Barn föds in i den klass som familjen tillhör
 • Barn som kommer till förskolan har genom detta olika förutsättningar och möjligheter
 • Vad som är en tillgång kan variera beroende på situation
 • Klass påverkar vilka risker barn utsätts för
 • Klass påverkar vilka resurser barn och föräldrar har
 • Att uppleva att man kan bestämma över sig själv ger välmående
 • Individer kan byta klass (socioekonomisk grupp) under livets gång

 

Risker för barn med fattigdom

 • Barn bemöts olika av pedagoger beroende på föräldrars klass
 • Barn har strategier för att hantera känslor och risk för utanförskap
 • Sämre fysisk hälsa
 • Sämre psykisk hälsa
 • Sämre relation inom familjen
 • Ökad risk för att mobbas
 • Sämre skolresultat
 • Barn från lägre klass väljer mer sällan att vidareutbilda sig

 

Fattigdom döljs ofta

 • Barn berättar sällan – säger istället att ”har glömt”, ”vill inte” etc.
 • Fattigdom osynliggörs i skolan: förskolan följer inte upp tecken på fattigdom.
 • Det saknas gemensam strategi för hur förskolor ska hantera fattigdom och för vad som är tecken på fattigdom.
 • Lärare har svårt att veta hur de kan prata om fattigdom med barn och föräldrar.

 

Fattigdom och lärande i förskolan

 • Handlar inte om att osynliggöra ekonomiska skillnader i samhället
 • Ge alla möjlighet att delta på samma villkor och utan skam
 • I praktiken: fokusera på annat än det som är konsumtion.

 

Exempel på vad ni kan tänka på

 • Inte fråga så att barn berättar om resor, dyra presenter etc.
 • Exempel på fråga efter lov: Vad har du saknat från förskolan?
 • Inte ha aktiviteter som innebär utgifter (även små)
 • Ha material och kläder att låna ut till alla (ex spara urvuxna)
 • Betona fördel med återvinning för miljön, att det är fint att inte köpa nytt
 • Kolla om förskolan kan få frukt i närområdet
 • Se över hur ni talar om olika yrkesroller och vad barnen kan bli

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Kropp och kroppsfunktioner

oktober 8, 2020 - 13:31

Kropp och kroppsfunktioner

”Alla barn på förskolan behöver få använda sin kropp på många olika sätt och alla barn behöver känna självklarhet inför sin kropp.”

 

Funktionsvariation

Alla barn har samma grundläggande behov men en del barn behöver få mer för att få lika mycket.

 

Normkreativt arbete med kroppar och funktionsvariation

 • vidga normerna för hur en ”bra” person ser ut
 • vidga normerna för vad personer behöver klara för att duga

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Normkreativitet

oktober 8, 2020 - 13:26

Normkreativitet – definition

”handlingar och förhållningssätt i syfte att förändra normerna”


Normkreativt arbete

 • Vidga normer så fler ryms genom att ta reda på vilka normer som finns och komma på kreativa sätt att
  vidga dem


Normkreativitet i förskolan – mål

 • Vidga normerna i förskolan
 • Ge barn en god självkänsla
 • Förebygga diskriminering
 • Förebygga hierarkier
 • Ta del av barns egna perspektiv
 • Öppna för fler identiteter


Anpassa till respektive förskola (arbetssätt)

1. Få syn på normer

 • Svårt att få syn på normer medvetet. Fråga dig själv:
 • Vem är du och vilka är ni som arbetar på denna förskola?
 • Lyssna efter frågor (sådant som utmanar normer)
 • Delta i barnens aktiviteter och iaktta barnen (se roller, agerande)
 • Ta del av barnens egna perspektiv

2. Göra normerna rymligare genom att personalen:

 • Normaliserar (vanligen inte problematiserar)
 • väljer böcker, material som utmanar normer (visar andra sätt att vara)
 • påverkar lek så att roller vidgas (ex samkönade föräldrar)
 • är förberedda på ”svåra” frågor så svaren ger öppenhet/vidgande
 • är föredömen
 • analyserar och ändrar sina egna beteenden och bemötanden av andra, t ex:
  • placering,
  • kroppsspråk,
  • lyssnande,
  • språkliga signaler,
  • ögonkontakt,
  • respons,
  • talutrymme


Didaktiska dimensioner för normkreativt arbetssätt

Mångfald som pedagogisk fråga:

 • val av undervisningssätt
 • ämnesinnehåll
 • interaktion i rummet
 • samtalsmönster
 • bedömningsdimensioner
 • utformning av lärarroll
 • ledarskap

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Normkritiskt perspektiv

oktober 8, 2020 - 13:21

Normkritiskt arbete

Belyser orsaker till diskriminering. Synliggör och problematiserar de diskriminerande normerna.

 

Normkritiskt perspektiv

 • belyser orsaker till diskriminering mm snarare än behandlar symptom
 • synliggör och problematiserar normerna
 • visar hur vi begränsas av normer
 • kritisera att en del gynnas av normerna medan andra begränsas av dem
 • att kritisera normer är inte detsamma som att förespråka normlöshet

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Börja med dig själv!

oktober 8, 2020 - 13:16

Börja med dig själv!

 • Viktig del av arbetet med tro och religion är att utforska din egen inställning till olika uppfattningar och religioner
 • Vad har jag för förställningar om andras tro?
 • Finns det i mig motstånd mot ett visst sätt att tro som gör att jag har svårt att vara öppen inför barnets tro?


OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Att synliggöra religion och tro

oktober 8, 2020 - 13:15

Att synliggöra religion och tro

 • En del tycker att barn och samtal om tro och religion hör inte ihop!
 • Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Lpfö 98, reviderad 2010)
 • Uppdraget förskolan har är att skapa möjligheter för barns egna ställningstaganden och att ge plats åt flera olika sätt att leva och tänka. Och det gör vi inte genom att aldrig nämna religion eller låtsas som om personer som praktiserar sin tro inte existerar!

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?