Utbildning och undervisning i förskolan (2)

Eidevald och Engdal 2018

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020, varför det är nödvändigt att förskolans personal sätter sig in i den samt utvecklar rutiner för att genomföra barnkonsekvensanalyser (Barnombudsmannen, 2018) inför alla beslut som berör barnen. En sådan analys ska involvera alla barn som berörs av förslaget och bedömningen gälla för ett barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa i allmänhet. Barnets eller barnens egna åsikter måste också komma fram. Konsekvensanalysen görs i flera steg och ska ligga till grund för att beslutet sätter barnets bästa i främsta rummet:

  1. Kartläggning
  2. Beskrivning
  3. Analys
  4. Prövning av barnets bästa
  5. Utvärdering

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Utbildning och undervisning i förskolan (1)

Eidevald och Engdal 2018

En modell för att analysera barns inflytande

Ett sätt att analysera barns inflytande är beskrivet av Shier (2001) i en modell i fem steg:

  1. Att bli lyssnad på
  2. Att få stöd i att uttrycka sina åsikter
  3. Att barns åsikter ska tas under övervägande
  4. Att barn blir delaktiga i beslutsprocessen
  5. Att barn delar makt och beslutsfattande med vuxna

 

Modellen kan bli aktuell att använda i en rutinsituation där det ofta uppstår tjat och protester, till exempel i samband med måltid.

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Stina Braxell – Skapande barn

– Att arbeta med bild i förskolan
november 2, 2018 - 11:50


Intro skapa, bild färg & form s. 4-24 & 79

november 2, 2018 - 11:50


Stina braxell skapande barn s. 62-77, 78-91 & 118-131

november 2, 2018 - 11:49


Undervisa i pedagogiskt drama s. 127-146

november 2, 2018 - 11:49


Lekens möjligheter s. 18

november 2, 2018 - 11:49


Undervisa i pedagogiskt drama s. 58-81 & 82-126

augusti 30, 2018 - 17:45


Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur – Kap 9-10

juni 29, 2018 - 14:01


Utbildningsvetenskap för förskolan – Kap. 13

juni 29, 2018 - 14:01


Vad letar du efter?